Fundacja „TeDeKa” realizuje poniższe cele:

 1. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Kształtowanie tożsamości i postaw członków społeczności lokalnych.
 3. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 4. Podejmowanie i promowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a w szczególności prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz grup i osób nim zagrożonych.
 5. Promocja i wsparcie idei wolontariatu .
 6. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 7. Działania na rzecz rozwoju współpracy między różnymi grupami społecznymi w kraju oraz współpracy międzynarodowej.
 8. Propagowanie postaw i aktywności prozdrowotnych.
 9. Promocja wartości uniwersalnych w życiu społecznym i kulturalnym.

Cele Fundacji w obszarze: kultura i dziedzictwo narodowe

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 2. Promocja polskiego dziedzictwa i kultury za granicą.
 3. Współpraca ze środowiskami polonijnymi i podmiotami działającymi na rzecz pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz opieki nad dziedzictwem kultury polskiej w kraju i za granicą.
 4. Promocja miejsc związanych z kultywowaniem tradycji narodowej.
 5. Zachęcanie do opieki nad miejscami pamięci.
 6. Promocja kultury i sztuki.
 7. Rozbudzanie świadomości i podnoszenie poziomu wiedzy o dziedzictwie kulturowym, historii i tradycjach ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowej przeszłości kraju.
 8. Wspieranie wszelkich form dialogu międzykulturowego.

Cele Fundacji w obszarze: środowisko naturalne i dziedzictwo przyrodnicze

 1. Dążenie do kulturowego, cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego rozwoju kraju z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego kraju zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
 2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Cele Fundacji w obszarze: współpraca międzypokoleniowa

 1. Wspieranie i propagowanie dialogu i współpracy międzypokoleniowej.
 2. Wspieranie aktywności i rozwoju dzieci, młodzieży i seniorów.

Cele Fundacji w obszarze: turystyka i krajoznawstwo

 1. Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wszelkich innych form aktywnego spędzania wolnego czasu.
 2. Promocja potencjału turystycznego Polski i poszczególnych jej regionów.