Warunki otrzymania wsparcia

Zgodnie z regulaminem konkursu „Granty PGR”, aby otrzymać  laptopa, komputera stacjonarnego lub tabletu, dziecko musi spełniać następujące warunki:
– dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (wykaz gmin i miejscowości spełniających ten warunek);
– dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
– dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Zobacz więcej:

Więcej informacji można znaleźć na stronie programu.